Nazwa projektu: Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a862/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie VIII 2019 – VI 2020. Wartość projektu: 413 822,50 zł , w tym wkład własny: 20 700 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Laboratorium kodowania 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 10. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 11. Pokazy naukowe 12. Laboratorium robotyki 13. Laboratorium Kodowania 14. Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 331058 zł

 

Skrypt programowanie Minecraft

Nazwa projektu: Z pasją do nauki w Gminie Karczew
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a861/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Z pasją do nauki w gminie Karczew” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie VIII 2019 – VIII 2020. Wartość projektu: 413 957,50 zł , w tym wkład własny: 20 700,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 144 uczniów (72K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Laboratorium kodowania 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 10. Pokazy naukowe 11. Laboratorium robotyki 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 331166 zł

Skrypt programowanie dla klas 1-3

Nazwa projektu: Szkoła możliwości w Górze Kalwarii
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a425/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Szkoła możliwości w Górze Kalwarii” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Góra Kalwaria i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 409 033,55 zł, w tym wkład własny: 21 273,75 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K); c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. Dofinansowanie UE: 327 226,84 zł W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Laboratorium kodowania 5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej 6. Wycieczki 7. Pokazy naukowe 8. Warsztaty z robotyki 9. Półkolonie Laboratorium Naukowe a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Dofinansowanie UE: 327226,84 zł

projekty wielkopolskie logo

"Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0094/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Miłosław w okresie 01.03.2021-31.08.2022. Celem projektu jest do 31.08.2022 192 uczniów (96K i 96M), w tym 12 uczn. z SPE (6K;6M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie z terenu Gm. Miłosław (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (15K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 260 osób tj.20 nauczycieli (18K;2M), 240 uczniów (120K;120M), Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 365 280,52 zł"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

"Nazwa projektu: Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0097/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Stęszew w okresie 01.03.2021-30.06.2023. Celem projektu jest do 30.06.2023 160 uczniów (80K i 80M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stęszewie z terenu Gm. Stęszew (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 220 osób tj. 20 nauczycieli (18K;2M), 200 uczniów (100K;100M), Szkoły Podstawowej w Stęszewie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 365 402,02 zł

HARMONOGRAM

Nazwa projektu: Nowa szkoła-lepszy start w Rojowie
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-00/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Nowa szkoła, lepszy start w Rojowie” jest realizowany przez MiG Ostrzeszów w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier” w okresie IX.2018-VIII.2020. Celem projektu jest do 31.08.2020 140 uczniów (70K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rojowie z terenu MiG Ostrzeszów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 6os.(6K nauczycieli zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 207osób tj. 7 nauczycieli (7K), 200 uczniów (100K;100M), nowej SP w Rojowie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 377 108,63zł, w tym wkład własny finansowy w ramach kosztów pośrednich: 19 000,00zł(5%). Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+
Dofinansowanie UE: 320542,33 zł

projekty wielkopolskie logo

Nazwa projektu: Akademia nauki
Numer projektu:
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminą Kołaki Kościelne (obszar wiejski) w okresie IX.2018–VIII.2020. Za cel stawia zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (uczniowie osiągają wyniki egzaminacyjne gorsze niż średnie dla województwa podlaskiego) oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) wsparcie kompetencji 10 nauczycieli (9K) z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK pracowni szkolnych. Wartość proj. poniżej 100 tys. Euro.
Dofinansowanie UE: 350964,15 zł

 

 

Copyright©2019 Polski Mały Inżynier. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies