Projekty

L Mazowieckie kolor 4 loga

L Podlaskie kolor 4 loga

L Pomorskie kolor 4 loga

L Wielkopolskie kolor 4 loga

L ZachPom kolor 4 loga

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Gminie Cegłów
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a440/18
Projekt pt. „Akademia kompetencji w Gminie Cegłów” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Cegłów i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 404 310,00 zł, w tym wkład własny: 21 228,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 144 uczniów (72K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 323 448,00 zł


W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język francuski
 5. Język rosyjski
 6. Laboratorium kodowania
 7. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 8. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 9. Wycieczki
 10. Pokazy naukowe
 11. Warsztaty z robotyki
 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Szkoła równych szans w Orzechowie
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0140/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Szkoła równych szans w Orzechowie” jest realizowany przez Gminę Miłosław w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier” w okresie 01.09.2018-31.08.2019. Celem projektu jest do 31.08.2019 84 uczniów (42K i 42M) uczęszczających do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Orzechowie z terenu Gm. Miłosław (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 5 nauczycieli (3K; 2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 126 osób tj. 6 nauczycieli (4K; 2M), 120uczniów (60K;60M), Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Orzechowie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 285 387,68 zł, w tym wkład własny niefinansowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych 14 550,00 zł(5,10%). Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+.
Dofinansowanie UE: 242 579,52 zł

Harmonogram zajęć

Nazwa projektu: Nowa szkoła-lepszy start w Rojowie
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-00/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Nowa szkoła, lepszy start w Rojowie” jest realizowany przez MiG Ostrzeszów w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier” w okresie IX.2018-VIII.2020. Celem projektu jest do 31.08.2020 140 uczniów (70K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rojowie z terenu MiG Ostrzeszów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 6os.(6K nauczycieli zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 207osób tj. 7 nauczycieli (7K), 200 uczniów (100K;100M), nowej SP w Rojowie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 377 108,63zł, w tym wkład własny finansowy w ramach kosztów pośrednich: 19 000,00zł(5%). Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+
Dofinansowanie UE: 320542,33 zł

Nazwa projektu: Skarbnica wiedzy w Książku Wlkp
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0130/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Skarbnica wiedzy w Książu Wielkopolskim” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek w partnerstwie z Gminą Książ Wielkopolski w okresie 01.09.2017-31.07.2019. Celem projektu jest do 31.07.2019 280 uczniów (140K; 140M) uczęszczających do szkół z terenu Gm.Książ Wielkopolski (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 10 os.(9K; 1M) nauczycieli zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 412 osób tj. 12 nauczycieli (11 K; 1M), 400 uczniów (200 K; 200M) Gimnazjum w Książu Wielkopolskim, Gimnazjum w Mchach, Szkoły Podstawowej w Książu Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej w Mchach, Szkoły Podstawowej w Chwałkowie i Szkoły Podstawowej w Konarzycach. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 824 638,63 zł, w tym wkład własny niefinansowy w formie wynajmu sal:50400,00 zł.
Dofinansowanie UE: 737 982,43 zł zł

 

Harmonogramy zajęć - Harmonogramy zajęć

Rozeznanie rynku Festiwal Nauki - Rozeznanie rynku Festiwal nauki

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Gminie Książ Wlkp.

Zapraszamy do złożenia oferty na "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Gminie Książ Wlkp." w ramach projektu "Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp."

Rozeznanie rynku zapewnienie materiałów do zajęć - Rozeznanie rynku zapewnienie materiałów do zajęć

Nazwa projektu: Kalejdoskop możliwości w gminie Kiszkowo
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0097/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Kalejdoskop możliwości” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek w partnerstwie z Gminą Kiszkowo w okresie 01.09.2017-30.04.2019. Celem projektu jest do 30.04.2019 140 uczniów (70K i 70M) uczęszczających do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kiszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Sławnie z terenu Gm. Kiszkowo(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 7 nauczycieli (6K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 208osób tj. 8 nauczycieli (7K; 1M), 200uczniów (100K;100M), Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kiszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Sławnie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 357 066,50 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych: 25 300,00 zł.
Dofinansowanie UE: 303 506,52 zł zł

Harmonogram zajęć

Nazwa projektu: Gimnastyka umysłu
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0098/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Gimnastyka umysłu” jest realizowany przez Gminę Kiszkowo w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier” w okresie 01.09.2018-31.08.2019. Celem projektu jest do 31.08.2019 80 uczniów (40K i 40M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych z terenu Gm. Kiszkowo(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 5 nauczycielek zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 86 osób tj. 6 nauczycieli (6K), 80uczniów (40K;40M), SP w Łagiewnikach Kościelnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 168 940,00 zł, wkład niefinansowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych 10 750,00 zł.
Dofinansowanie UE: 143 599,00 zł zł

Harmonogram zajęć

Nazwa projektu: Akademia nauki
Numer projektu:
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminą Kołaki Kościelne (obszar wiejski) w okresie IX.2018–VIII.2020. Za cel stawia zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (uczniowie osiągają wyniki egzaminacyjne gorsze niż średnie dla województwa podlaskiego) oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) wsparcie kompetencji 10 nauczycieli (9K) z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK pracowni szkolnych. Wartość proj. poniżej 100 tys. Euro.
Dofinansowanie UE: 350964,15 zł

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies